Privacyverklaring

Wat gebeurt er met uw gegevens:

Hieronder geven we weer wat er met uw gegevens gebeurt en waar u deze kan inzien en
wie u kunt benaderen voor eventuele verwijdering.

Welke gegevens verzamelen we:

Kraamzorg Rianne verwerkt jouw gegevens die je zelf aan ons doorgeeft,
doordat je gebruikt maakt van onze diensten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij:

 Voor- en achternaam
 Geboortedatum en plaats
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken:

Kraamzorg Rianne verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van jou:
 BSN nummer (Burgerservicenummer)
 Polis nummer (zorgverzekering)

Waarom we gegevens nodig hebben:

Kraamzorg Rianne verwerkt jouw persoonsgegevens,
voor de volgende doelen:
 We je kunnen bellen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren.
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Hoe lang bewaren we deze gegevens:

Kraamzorg Rianne zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is
om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij zijn verplicht uw gegevens 7 jaar te bewaren.

Wie kan mijn gegevens inzien:

Kraamzorg Rianne verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend
verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te
voldoen aan onze wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze
opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau
van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Kraamzorg Rianne blijft
verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Alleen de maten van de maatschap kunnen de gegevens inzien. Deze hebben allemaal
beroepsgeheim.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kraamzorgrianne.nl Om er
zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij een kopie van je
identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Het is verstandig om in deze kopie je pasfoto,
MRZ(machine readable zone), de strook met nummers onderaan het identiteitsbewijs,
identiteitsnummer/paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter
bescherming van je privacy. Kraamzorg Rianne zal zo snel mogelijk, op jouw verzoek
reageren.

Beveiliging:

Kraamzorg Rianne neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Rianne van der
Tuin of info@kraamzorgrianne.nl